April 26, 2007
April 25, 2007
Default Image

Sara Ramirez sings

Sara Ramirez, otherwise known as Callie on Grey's Anatomy, will make a solo album this summer. Ramirez is no stranger…
 
 
April 24, 2007